หี

เช็กที่นี? เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บา?ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไห?

TNN ONLINE

สังค?/a>

เช็กที่นี? เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บา?ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไห?

เช็กที่นี? เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บา?ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไห?
เปิดรายละเอียด เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บา?ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง และรับเงินช่องทางไห?

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษ?ภาครัฐและเอกชน ดังนี้


1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอ?กระทรวงศึกษาธิกา?กรอบวงเงิ?23,000 ล้านบา? สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไท?ภาคเรียนที?1 ปี การศึกษา 2564 ดังนี้


-สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอ?2,000 บา?นักเรียน 1 คน สำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกั?ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ?6, ระดับอาชีวศึกษ?ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี?(ปว?) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว?)


-จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู?/span>


-ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 63


สำหรับเงินเยียวที่ได้รั?สามารถใช้จ่ายได้ดังนี้


1. ค่าธรรมเนียมการเรียน

2. ค่าบำรุงการศึกษา

3. ค่าอินเทอร์เน็?/span>

4. ค่าไฟฟ้า***สำหรับ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนขอ?ศธ.ที?คร?อนุมัติครั้งนี?ในอัตร?2,000 บาทต่อคน โดยจะมีการจ่ายผ่านสถานศึกษ?และสถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเงินส?หรือนำเข้าบัญชีธนาคารจำนว?11 ล้านคน วงเงิ?21,600 ล้านบา?2. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ขอ?กระทรวงการอุดมศึกษ?วิทยาศาสตร?วิจัยและนวตกรร?กรอบวงเงิ?10,000 ล้านบา?


กลุ่มเป้าหมา? คื?นิสิ?นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวล? ภาคเรียนที?1 ปีการศึกษา 2564


- สถาบันอุดมศึกษาของรั? จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิ?50,000 บา?ลดร้อยละ 50 / 50,001 - 100,000 บา?ลดร้อยละ 30 และเกิ?100,000 บา?ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยล?50


-สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บา?คน

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|