หี

คร?อนุมัต?4 มาตรการลดค่าเทอ? เยียวยา นร.คนละ 2,000 บา?นศ.ลด 50%

TNN ONLINE

สังค?/a>

คร?อนุมัต?4 มาตรการลดค่าเทอ? เยียวยา นร.คนละ 2,000 บา?นศ.ลด 50%

คร?อนุมัต?4 มาตรการลดค่าเทอ? เยียวยา นร.คนละ 2,000 บา?นศ.ลด 50%
เปิ?4 มาตรการลดค่าเทอ?ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอ? โรงเรียนรัฐและเอกชนเยียวยา คนละ 2,000 บา?อุดมศึกษาฯ ลดค่าเทอ?50%
คร?ไฟเขียว ช่วยเหลือนักเรียน/ผู้ปกครอ?ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที?1/2564 ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษ?นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่?ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษ?ภาครัฐและเอกชน ดังนี้


1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอ?กระทรวงศึกษาธิกา?กรอบวงเงิ?23,000 ล้านบา? สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไท?ภาคเรียนที?1 ปี การศึกษา 2564 ดังนี้


-สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอ?2,000 บา?นักเรียน 1 คน


-จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู?/p>


-ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 63


2. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ขอ?กระทรวงการอุดมศึกษ?วิทยาศาสตร?วิจัยและนวตกรร?กรอบวงเงิ?10,000 ล้านบา?


กลุ่มเป้าหมา? คื?นิสิ?นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวล? ภาคเรียนที?1 ปีการศึกษา 2564แนวทางการดำเนินการ


-สถาบันอุดมศึกษาของรั? จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิ?50,000 บา?ลดร้อยละ 50 / 50,001 - 100,000 บา?ลดร้อยละ 30 และเกิ?100,000 บา?ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยล?50


-สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บา?คน


นอกจากนี?กระทรว?อว. ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติ?ทั้งขยายเวลาผ่อนชำร?จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน?รวมทั้งลดค่าหอพักด้ว?/p>


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่?ศธ. แล?อว. จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิ?ตามขั้นตอนขอ???? กู้เงินฯ เพิ่มเติ??? 64 รวมทั้?จะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคา? พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนด้วย

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|