เปิดรายละเอียด 'มาตรการลดภาระหนี้สิน' ช่วยคนไทยช่วงโควิด-19 ระบา?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดรายละเอียด 'มาตรการลดภาระหนี้สิน' ช่วยคนไทยช่วงโควิด-19 ระบา?

เปิดรายละเอียด 'มาตรการลดภาระหนี้สิน' ช่วยคนไทยช่วงโควิด-19 ระบา?

คลังเปิดรายละเอียด 'มาตรการลดภาระหนี้สิน' ทั้งมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี?มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที?3 เพื่อช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด-19 ระบา?

วันนี้ (18มิ.?64) นางสาวกุลย? ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่?สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน?2019 (COVID-19) ยังคงมีความไม่แน่นอนและต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อ?การระบาดระลอกใหม่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไท?ทำให้รายได้ของประชาชนปรับลดล?ในขณะที่ภาระหนี้ยังคงมีอยู่เหมือนเดิ?

ดังนั้?เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้า?ภาครัฐจึงได้ดำเนินมาตรการบรรเทาภาระหนี้สินมาอย่างต่อเนื่อ?ได้แก่

1. งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี?โดยธนาคารแห่งประเทศไท?(ธป?) สำนักงานศาลยุติธรร?กระทรวงยุติธรร?และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สค?) ได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมกับผู้ให้บริการทางการเงินหลายแห่?เพื่อเป็นช่องทางช่วยให้ลูกหนี้ได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้?ลูกหนี้ทุกสถาน?รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได?(Non-Performing Loans: NPLs) ที่ได้เริ่มบังคับหลักประกันแล้ว สามารถเข้าร่วมไกล่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้ ทั้งนี?งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ในครั้งนี้ครอบคลุมหนี?3 ประเภท ดังนี้

1) หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกั?มีผู้ให้บริการทางการเงินเข้าร่วมแล้วถึง 26 แห่ง โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ?30 มิถุนายน 2564

2) หนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ถูกโอนขายไปบริษัทบริหารสินทรัพย?(บบ?) โดยม?บบ? เข้าร่วมแล้?4 แห่ง และลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ?31 กรกฎาค?2564

3) หนี้เช่าซื้อรถยนต?มีผู้ให้บริการทางการเงินเข้าร่วมแล้วถึง 12 แห่ง โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ?31 กรกฎาค?2564

ทั้งนี?ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ ธป? (www.bot.or.th หรือ www.1213.or.th) ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมบริกา?หรือติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกข้อมู?โท? 1213 ในวันเวลาราชกา?หรือส่งอีเมลมาที?[email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที?3 โด?ธป?ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงิ?ยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น มุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้

1) บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคค?เน้นการบรรเทาภาระหนี้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น กรณีเกินกว่?48 งว?ให้ทบทวนอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราเพดาน (บัตรเครดิ?ร้อยละ 12 และสินเชื่อส่วนบุคค?ร้อยละ 22) ตั้งแต่งวดแร?ลดค่างวด และรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่?/p>

2) สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีทางเลือกในการลดค่างว?หรือพักชำระค่างว?หรือรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่?โดยลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้มีทางเลือกในการคืนรถ และหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมู?ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้

3) เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต?มีทางเลือกในการลดค่างวดหรือขยายระยะเวลาชำระหนี?โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแร?ให้มีทางเลือกในการพักชำระค่างวดหรือการคืนรถ รวมถึงให้คุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญ?(Effective Interest Rate: EIR) ไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิ?นอกจากนี?ให้รวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่?และหากลูกหนี้สามารถชำระค่าเช่าซื้อคืนทั้งหม?ให้ลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยล?50

4) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกั?เพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่ว?และให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (Step Up) ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

ทั้งนี?ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาค?2564 ผ่านช่องทางต่า??ของผู้ให้บริการทางการเงิ?/p>

นอกจากนี?ภาครัฐยังมีนโยบายและโครงการอื่??ที่เป็นช่องทางในการช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ประชาชน เช่?โครงการหมอหนี้เพื่อประชาช?ให้ข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจ ทางด่วนแก้หนี้ ช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี?

โด?ธป? จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ?คลินิกแก้หนี?ช่องทางช่วยเหลือลูกหนี?NPLs บัตรเครดิ?และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกั?เป็นต้น รวมถึงนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายการพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจออกไปจนถึงวันที?31 ธันวาค?2564 และนโยบายขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้ออกไปจนถึงสิ้นป?2564

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไ?ทั้งนี?ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้โดยตรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ?

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิ? โท? 1213 Email: [email protected]

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาช?

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี?

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|